Herziening NRB (Nederlandse Richtlijn Bodembescherming)

Recent is de herziening van de NRB afgerond. De NRB is voor ondernemers en bevoegde gezagen van toepassing bij:
het bepalen en het beoordelen van het bodemrisico;
het kiezen uit combinaties van voorzieningen en maatregelen bij bodembedreigende  activiteiten (om te komen tot een verwaarloosbaar bodemrisico);
ondersteuning bij het opstellen en handhaven van vergunningsvoorschriften.

In de vernieuwde NRB is invulling gegeven aan de behoefte tot aanpassing van de stoffenlijst en een verduidelijking van de afweging van maatwerk.
Aandachtspunt is ook het moment van toepassing en de wijze van gebruik van de NRB. Dit heeft geleid tot het verbeteren van de leesbaar- en bruikbaarheid en het toevoegen van praktijkvoorbeelden.

Om de vernieuwde richtlijn toe te lichten en het gebruik daarvan te ondersteunen worden een aantal workshops gehouden.
Met de workshop bodembescherming wordt aan ondernemers, vergunningverleners en toezichthouders inzicht gegeven in het gedachtegoed en de reikwijdte van de nieuwe NRB.

De workshops worden verzorgd door de Bodembreedacademie. Voor meer informatie: Cor Neeft, 0182-540850, cor.neeft@bodembreedacademie.nl of www.bodembreedacademie.nl

Naast de workshops verzorgt het NIBV de Basiscursus NRB. Een praktijkgerichte cursus met oefeningen op locatie. Het stappenplan van de NRB wordt uitvoerig behandeld.
Aan de hand van stoffenlijsten, de bodemrisicochecklist leert de cursist een keuze te maken uit de combinaties van voorzieningen en maatregelen.
Voor meer informatie en het aanmeldingsformulier zie www.nibv.nl of mail naar joop.groenveld@nibv.nl.