Stand van zaken BRL7700

Bodembescherming is in beweging! Momenteel worden een aantal belangrijke normen en richtlijnen herzien. Het gaat hierbij om de NRB, de inspectierichtlijn (AS6700) en de aanleg BRL (BRL7700). In het kort per document de stand van zaken.

BRL7700 (bron: SIKB)

Vanuit wettelijke voorschriften (AmvB's, vergunningen) bestaat in bepaalde situaties de verplichting bodembeschermende vloeistofdichte voorzieningen zoals vloeren en verhardingen aan te leggen door een gecertificeerd bedrijf. Ook om andere redenen kan worden gekozen voor gecertificeerde aanleg. De grondslag voor de certificering is beschreven in de beoordelingsrichtlijnen BRL 2319, 2362, 2369, 2370, 2371, 2372 en 5262. De BRL-en 2319, 2362, 2371 en 2372 vallen ook onder de wettelijke erkenningsregeling van het Besluit bodemkwaliteit (Bbk).

Deze BRL-en voor de aanleg of herstel van vloeistofdichte voorzieningen zijn in de jaren 1996 - 2003 opgesteld. Per 1 oktober 2008 is het beheer van deze beoordelingsrichtlijnen bij het SIKB onder gebracht. Het Centraal College van Deskundigen (CCvD) Bodembescherming van het SIKB heeft besloten dat de BRL-en toe zijn aan een integrale actualisatie. Belangrijke redenen hiervoor zijn:
- Het niet voldoen aan de huidige wet- en regelgeving en de regels voor certificering zoals gesteld door de Raad voor Accreditatie (RvA).
- Onderlinge tegenstrijdigheden, ontstaan door verschillende data van publicatie.
- De inhoud is op essentiële punten niet meer up to date en afgestemd op de huidige stand der techniek.
Bovenstaande leidde tot de constatering dat het verbeteren en het bevorderen van het gebruik een andere opzet verlangt, waarbij de diverse BRL-en tot één nieuwe BRL efficiënt worden samengevoegd.

Structuur
De genoemde BRL-en beschrijven een proces waarbinnen een vloeistofdichte voorziening in devorm van vloer, verharding of wand inclusief bedrijfsriolering wordt aangelegd of hersteld met producten en materialen die worden toegepast. Omdat de eisen die in de betreffende BRL-en worden gesteld aan het kwaliteitssysteem en het werkproces van de aannemer en van de certificatie-instelling identiek zijn, ligt het voor de hand bij de actualisatie deze in één hoofddocument, de BRL SIKB 7700, op te nemen. Nadere eisen voor de aanleg van voorzieningen met specifieke materialen worden in protocollen vastgelegd.

Een bedrijf (aannemer) kan voor de certificatie een keuze maken uit één of meerdere protocollen. De certificering is altijd in samenhang en combinatie met de BRL SIKB 7700 "Aanleg of herstel van een vloeistofdichte voorziening".
In de nieuwe structuur is gekozen voor de volgende vijf protocollen:
- Protocol 7701 Aanleg of herstel van een vloeistofdichte voorziening met prefab betonnen elementen.
- Protocol 7702 Aanleg of herstel van een vloeistofdichte voorziening van beton.
- Protocol 7703 Aanleg of herstel van een vloeistofdichte voorziening met bitumineus materiaal.
- Protocol 7704 Aanleg of herstel van een vloeistofdichte voorziening met een kunstharsgebonden laag.
- Protocol 7705 Aanleg of herstel van een vloeistofdichte voegafdichting.

De BRL 7700 en de protocollen 7701, 7702, 7703 en 7704 komen overeen met de bestaande erkenningen binnen het Bbk. Vanuit de begeleidingscommissie voor het opstellen van deze BRL is de wens geuit om protocol 7705 ook onder erkenning te laten vallen.

De werkzaamheden van BRL 5262 kunnen onder protocol 7701 worden uitgevoerd, waarmee er geen noodzaak is voor een apart protocol voor opvangbakken. Voor de BRL 5262 zijn nu geen certificaathouders waardoor deze BRL kan worden ingetrokken. Voor uitsluitend het storten en afwerken van de betonspecie is certificatie mogelijk voor een deel van protocol 7702. Dit als alternatief voor BRL 2370. Voor dit onderdeel is de erkenningregeling niet van toepassing.

Wijzigingen
De belangrijkste verschillen tussen de nieuwe beoordelingsrichtlijn en de te vervangen beoordelingsrichtlijnen zijn, kort samengevat:
- Het onderwerp is duidelijker afgebakend waarbij het maken van een ontwerp voor een voorziening geen onderdeel meer is van het toepassingsgebied.
- Bepalingen die algemeen gelden of voor alle beoordelingsrichtlijnen gelijk zijn, zijn nu eenmaal beschreven en vastgelegd in BRL 7700. Hiermee worden doublures en tegenstrijdigheden zoals in de huidige situatie voorkomen.
- De erkenningsregeling (Bbk) is beschreven.
- De begrippen en definities zijn herzien.
- De eisen te stellen aan de te verwerken bouwstoffen zijn aangepast aan de huidige regelingen.
- De procedure van certificatie is uitgebreider beschreven.
- Criteria die reeds in andere relevante en te gebruiken normatieve documenten zijn vastgelegd zijn niet in de BRL of het protocol overgenomen. Er worden verwijzingen gemaakt naar die bepalingen die relevant en van toepassing zijn. Hiermee worden veel interpretatieverschillen voorkomen. Verwijzingen vinden plaats naar: NEN normen, Standaard RAW Bepalingen, BRL-en, CUR/PBV Aanbevelingen en overige van toepassing zijnde documenten. De literatuurlijst, voor zowel de BRL als voor de protocollen, is op één plaats overzichtelijk opgenomen. Via duidelijk herkenbare verwijzingen is het betreffende document snel en efficiënt te traceren.
- Veel niet (meer) relevante verwijzingen in de oude BRL-en zijn geschrapt.
- De nieuwe BRL voldoen aan de eisen zoals door de RvA vastgelegd in T33.
- Voor het Bewijs van Aanleg Onder Certificaat (BAOC) is een model vastgelegd evenals een modelformulier voor periodiek uit te voeren bedrijfinterne controles en geïntroduceerd is een model voor het Bewijs van Herstel Onder Certificaat (BHOC).
- Er is een model SIKB-procescertificaat geïntroduceerd en er zijn bepalingen opgenomen met voorwaarden voor het gebruik van het logo "kwaliteitswaarborg bodembeheer SIKB".
- De BRL en Protocollen voldoen aan het format van SIKB en bepalingen zijn gerelateerd aan de werkwijze van SIKB.

Vervolg procedure
Eerdaags gaat de BRL 7700 inclusief onderliggende protocollen in concept ter publicatie. Een ieder kan dan commentaar en opmerkingen leveren op de documenten. Na verwerking van het commentaar worden de documenten definitief gemaakt, ter goedkeuring aan de Raad voor Accreditatie verstuurd en vervolgens gepubliceerd. Naar verwachting zal dit medio 2011 zijn.